VGT3 SKV

Az Európai Parlament és a Tanács bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 2001/42/EK (2001. június 27.) irányelvének (a továbbiakban: SKV irányelv) 2. cikk (a) pont 2. francia bekezdése szerint a jogszabály tárgyi hatálya kiterjed azokra a tervekre és programokra, amelyeket törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezések írnak elő. Az SKV irányelvet a hazai jogba átültető, az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: SKV Korm. rendelet) 1. § (2) bekezdés a) pontja értelmében a környezeti vizsgálat lefolytatása mindig kötelező arra a tervre, illetve programra, amely az 1. számú mellékletben szerepel. Az 1. számú melléklet, mely a környezeti vizsgálat lefolytatására kötelezett tervek és programok körét taglalja, 8. pontjában külön nevesíti – a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 18. § (7) bekezdés szerinti – vízgyűjtő-gazdálkodási tervet, mint kötelezően környezeti vizsgálat köteles dokumentumot.

A (stratégiai) környezeti vizsgálat (a továbbiakban: SKV) olyan eszköz, mely eredetét tekintve a környezeti hatásvizsgálatokból nőtt ki és önállósult. A környezeti vizsgálat egyik fő „erénye”, hogy optimálisan együtt készül a stratégiával, tervvel, így a környezetvédelmi szempontok figyelembevételének erősítésére, a különböző érdekviszonyok közötti kompromisszum megtalálására különösen alkalmas.

A VGT3 szintjén a környezetvédelem alapvetően célokat jelent, így jelen esetben a környezeti vizsgálat feladata kiegészül a környezeti célok megfelelőségének, illetve az intézkedések hatékonyságának vizsgálatával is.

Az SKV célja, hogy a környezet védelméért felelős szakértők és az érintettek véleményét már az előkészítés és a tervezés folyamatában figyelembe véve:

  • javítsa a tervezési dokumentumok minőségét, az intézkedések környezeti hatékonyságát, hatásosságát és környezeti szempontú konzisztenciáját;
  • segítse a terv esetleges kedvezőtlen környezeti hatásainak csökkentését, kiküszöbölését;
  • segítse a terv elvárható kedvező környezeti hatásainak növelését, erősítse eredményességét;
  • segítse elérni, hogy intézményi harmónia és integráció jöhessen létre különböző ágazatok között;
  • segítse a méltányosság és a nyilvánosság részvételi szempontjainak érvényesülését.

Az SKV alapvető célja tehát, hogy hozzájáruljon a VGT3 minőségének javításához a környezeti vizsgálat értékelési kritériumokkal, szempontokkal és a legfontosabb értékelési eredményekkel, illetve a környezeti, illetve fenntarthatósági szempontból megfogalmazott javaslatokkal. A lehetőségekhez mérten segítse a tervezési és döntéshozatali folyamatokat.